Chủ đầu tư: HUY KHOA
Địa điểm :NÔNG SƠN, QUẢNG NAM
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 05/2020