Chủ đầu tư:
Địa điểm :Tam Kỳ, Quảng Nam
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 2020