Chủ đầu tư:
Địa điểm :
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:
Năm thực hiện:

nhà thép đà nẵng