Chủ đầu tư:
Địa điểm :Đà Nẵng
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 2019