Chủ đầu tư:
Địa điểm :Triệu Nữ Vương - Đà Nẵng
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:HoplongSteel
Năm thực hiện: 2020